لیست پروژه های سال 1391
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1391

خط لوله انتقال گاز 48 اینچ کرمانشاه - نفت شهر

 

پروژه:

خط لوله انتقال گاز 48 اینچ کرمانشاه - نفت شهر

طول خط لوله : 235 كيلومتر

کارفرما: شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
مشاور اصلی: شركت انرژی گستر
محل اجرا: استان کرمانشاه- ایلام - لرستان
مدیر پروژه: ایمان آراسته راد
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خطوط انتقال گاز 36 اینچ تقویتی اهواز به خرمشهر ، بید بلند به ماهشهر و ماهشهر به شادگان

 

پروژه:

خطوط انتقال گاز 36 اینچ تقویتی اهواز به خرمشهر ، بید بلند به ماهشهر و ماهشهر به

شادگان

طول خط لوله : 240 كيلومتر

کارفرما: شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
مشاور اصلی: شركت مهندسين مشاور هراز راه
محل اجرا: استان خوزستان
مدیر پروژه: ایمان آراسته راد
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 24 اینچ دلیجان - خمین

 

پروژه:

خط لوله انتقال گاز 24 اینچ دلیجان - خمین

طول خط لوله : 70 كيلومتر

کارفرما: شرکت طرح خطوط لوله استانی
مشاور اصلی: شركت مهندسين مشاور انرژی و صنعت
محل اجرا: استان های اصفهان و مرکزی
مدیر پروژه: ایمان آراسته راد
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه

 
Farsi/Persian