لیست پروژه های سال 1390
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1390

خط لوله انتقال گاز 24 اینچ یزد - بافق

 

پروژه:

خط لوله انتقال گاز 24 اینچ یزد -بافق

طول خط لوله : 100 كيلومتر

کارفرما: شرکت طرح خطوط لوله استانی
مشاور اصلی: شركت مهندسين هامون گستر صنعت
محل اجرا: استان یزد
مدیر پروژه: مهدی حسابی
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال 20 اینچ فرآورده های نفتی نایین - کاشان - ری

 

پروژه:

خط لوله انتقال 20 اینچ فرآورده های نفتی نایین - کاشان - ری

طول خط لوله : 420 كيلومتر

کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مشاور اصلی: شركت مهندسين مشاور بینا
محل اجرا: استان های یزد- اصفهان - تهران
مدیر پروژه: مهدی حسابی
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 30 اینچ دهگلان - سنندج

 

پروژه:

خط لوله انتقال گاز 30 اینچ دهگلان - سنندج

طول خط لوله : 33 كيلومتر

کارفرما: شرکت گاز استان کردستان
مشاور اصلی: شركت مهندسين هامون گستر صنعت
محل اجرا: استان  کردستان
مدیر پروژه: مهدی حسابی
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 12 اینچ قزوین - الموت

 

پروژه:

خط لوله انتقال گاز 12 اینچ قزوین - الموت

طول خط لوله : 48 كيلومتر

کارفرما: شرکت گاز استان قزوین
مشاور اصلی: شركت مهندسين هامون گستر صنعت
محل اجرا: استان قزوین
مدیر پروژه: مهدی حسابی
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
تهیه پلان پروفیل طولی از کانالهای انتقال آب و آبیاری عمومی

 

پروژه:

تهیه پلان پروفیل طولی از کانالهای انتقال آب و آبیاری عمومی

طول خط لوله : 100 كيلومتر

کارفرما: جهاد کشاورزی استان تهران
مشاور اصلی: شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
محل اجرا: استان تهران
مدیر پروژه: مهدی حسابی
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:1000 
   تهيه نقشه هاي توپوگرافی  1:1000

 
Farsi/Persian