لیست پروژه های سال 1389
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1389

واریانت خط انتقال گاز 56 اینچ ششم سراسری ( بیدبلند- اهواز)

 

 پروژه:

   واریانت  خط انتقال گاز 56 اینچ ششم سراسری ( بیدبلند- اهواز)

   طول خط لوله : 10 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور صنعت و مدیریت ایران
 محل اجرا:    استان خوزستان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
تهیه پلان پروفیل طولی از کانالهای انتقال آب و آبیاری عمومی

 

 پروژه:

   تهیه پلان پروفیل طولی از کانالهای انتقال آب و آبیاری عمومی

   طول خط لوله : 170 كيلومتر

 کارفرما:    جهاد کشاورزی استان تهران
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان تهران
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:1000 
   تهيه نقشه هاي توپوگرافی  1:1000
خطوط انتقال گاز در سطح استان زنجان

 

 پروژه:

   خطوط  انتقال گاز در سطح استان زنجان

   طول خط لوله : 120 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان زنجان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
فاز دوم خط انتقال گاز 56 اینچ ششم سراسری ( پل دختر- دهگلان)

 

 پروژه:

   فاز دوم خط انتقال گاز 56 اینچ ششم سراسری ( پل دختر- دهگلان)

   طول خط لوله : 300 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور انرژی و صنعت
 محل اجرا:    استان 
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
اجرای مرحله اول فاز پنجم استقرار سیستم GIS

 

 پروژه:

   اجرای مرحله اول فاز پنجم استقرار سیستم GIS

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - ستاد مرکزی
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    شرکت انتقال گاز ایران - ستاد مرکزی
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی بر روی نرم افزار
جستجوگر اینترانتی شرکت انتقال گاز ایران
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 8 تبریز)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 8 تبریز)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 8 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 8 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 8 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 3 تهران / ری )

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 3 تهران / ری )

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 3 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 3 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 3 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 7 همدان)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 7 همدان)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 7 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 7 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 7 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 10 بوشهر)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 10 بوشهر)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 10 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 10 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 10 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
واریانت خط انتقال گاز 12 اینچ گرماب ، زرین رود و روستای خدابنده

 

پروژه:

واریانت خط انتقال گاز 12 اینچ گرماب ، زرین رود و روستای خدابنده

طول خط لوله : 65 كيلومتر

کارفرما: شرکت گاز استان زنجان
پیمانکار : شركت پرتو هفشجان
محل اجرا: استان زنجان
مدیر پروژه: ایمان آراسته راد
شرح کار:
پیاده سازی مسیر خط لوله بر اساس نقشه های طراحی اولیه

ایجاد نقاط بنچ مارک ارتفاعی و مسطحاتی در طول مسیر

 
Farsi/Persian