لیست پروژه های سال 1387
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1387

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - ستاد مرکزی
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان تهران
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی شرکت انتقال گاز
 ایران و ارتباط با مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران 
واریانت خط انتقال گاز 56 اينچ بخشي از خط دوم سراسري( کنگان/ فراشبند)

 

 پروژه:

   واریانت خط انتقال گاز 56 اينچ بخشي از خط دوم سراسري( کنگان/ فراشبند)

   طول خط لوله : 25 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان بوشهر
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پالايشگاه گازي پارسيان

 

 پروژه:

   مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پالايشگاه گازي پارسيان- عسلويه – بندر طاهري  

 طول خط لوله : 80 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان بوشهر
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
   خاکشناسي
   تهيه نقشه هاي 1:2000 جانمایی منطقه عسلویه 
خط انتقال گاز شهر عشق آباد، صنايع و 24 روستاي همجوار استان يزد

 

 پروژه:

   خط انتقال گاز شهر عشق آباد، صنايع و 24 روستاي همجوار استان يزد 

  طول خط لوله : 30 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان یزد
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان یزد
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز اروميه- شهرک صنعتي اروميه

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز اروميه- شهرک صنعتي اروميه

   طول خط لوله : 25 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان آدربايجان غربي
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
نقشه برداري خطوط انتقال در سطح استان كرمان

 

 پروژه:

   نقشه برداري خطوط انتقال در سطح استان كرمان

   طول خط لوله : 290 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان كرمان
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان کرمان
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 16 اينچ پتروشيمي اردبيل

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 16 اينچ پتروشيمي اردبيل

   طول خط لوله : 30 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان اردبيل
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان اردبيل
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
طرح نيروگاه هاي برقابي کوچک استان گلستان

 

 پروژه:

   طرح نيروگاه هاي برقابي کوچک استان گلستان

 کارفرما:    شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان مازندران
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي توپوگرافی 1:2000 با منحنی تراز 1 متر به عرض 400 متر 
   تهيه نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 1:500
   تهيه نقشه های 1:2000 کاداستر غير شهری 
   تهيه مقاطع عرضي از رودخا نه
واریانت خط لوله انتقال نفت 16 اینچ اهواز - آبادان

 

 پروژه:

   واریانت خط لوله انتقال نفت 16 اینچ اهواز - آبادان

   طول خط لوله : 40 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت صنايع دريايي تسديد
 مشاور اصلی:    -----------------------------
 محل اجرا:    استان خوزستان
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 56 اينچ پتاوه - تيران

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 56 اينچ پتاوه - تيران

   طول خط لوله : 230 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان بوشهر
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
نقشه برداري خطوط لوله آب آشاميدني درياچه سد دز – واحد نمك زدايي لب سفيد

 

 پروژه:

   نقشه برداري خطوط لوله آب آشاميدني درياچه سد دز – واحد نمك زدايي لب سفيد

   طول خط لوله : 25 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت صنايع دريايي تسديد
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسین مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان خوزستان
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه نقشه هاي 1:500   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي
   و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
 

 
Farsi/Persian