لیست پروژه های سال 1383
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1383

خط لوله انتقال گاز 42 اينچ تکاب شاهين دژ

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 42 اينچ تکاب شاهين دژ

   طول خط لوله : 95 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    شاهين دژ- مياندوآب
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز56 اینچ عسلويه – بندر مقام

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 56 اینچ عسلويه – بندر مقام

   طول خط لوله : 120 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور انرژي پايدار
 محل اجرا:    استان بوشهر
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز30اینچ شمال به جنوب اروميه

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز30اینچ شمال به جنوب اروميه

   طول خط لوله : 52 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان آذربايجان غربي
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 42 اينچ شاهين دژ- مياندوآب

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 42 اينچ شاهين دژ- مياندوآب

   طول خط لوله : 25 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    شاهين دژ- مياندوآب
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 42 اینچ همدان- بیجار

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 42 اینچ همدان- بیجار

   طول خط لوله : 150 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور ستيران
 محل اجرا:    استانهای  مرکزی و همدان
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 24 اینچ نقده- ارومیه

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال 24 اینچ گاز نقده - اروميه

   طول خط لوله : 72 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور طرح و تبديل
 محل اجرا:    استان آذربايجان غربي
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 48 اینچ ساوه - همدان

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 48 اینچ ساوه - همدان

   طول خط لوله : 150 كيلومتر
 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور انرژي صنعت
 محل اجرا:    استانهای  مرکزی و همدان
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 30 اینچ زنجان، بیجار، انشعاب ماهنشان دندی و یاسوکند

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 30 اینچ زنجان، بیجار، انشعاب ماهنشان دندی و یاسوکند 

  طول خط لوله : 250 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان زنجان
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
 

 
Farsi/Persian