لیست پروژه های سال 1384
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1384

طرح نيروگاههاي زنجيره اي نمارستاق

 

 پروژه:

   طرح نيروگاههاي زنجيره اي نمارستاق

 کارفرما:    شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان مازندران
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 1:500 
   تهيه نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 1:2500
   برداشت کاداستر
   تهيه پروفيل طولي و عرضي
   پيکه تاژ
   تهيه مقاطع عرضي از رودخا نه
خط لوله انتقال 12 اينچ تازه آباد جنگاه - لولمان

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال 12 اينچ تازه آباد جنگاه - لولمان

   طول خط لوله : 20 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان گیلان
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان گیلان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز30 اینچ تبريز – عجب شير

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز30 اینچ تبريز – عجب شير

    طول خط لوله : 30 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور ساختماني پي واره
 محل اجرا:    استان آذربایجان شرقی
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 48 اينچ پنجم تهران

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 48 اينچ پنجم تهران

    طول خط لوله : 30 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان تهران
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان تهران
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 12 اينچ گورزين- دوستکوه

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 12 اينچ گورزين- دوستکوه

    طول خط لوله : 80 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان هرمزگان
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    جزیره قشم
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 20 اينچ قشم گورزين انشعابات تولا و سوزا

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 20 اينچ قشم گورزين انشعابات تولا و سوزا

   طول خط لوله : 80 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان هرمزگان
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    جزیره قشم
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز24 اینچ تسوج- انشعاب سلماس

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز24 اینچ تسوج- انشعاب سلماس

   طول خط لوله : 110 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان آذربايجان شرقي
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان آذربايجان شرقي
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 30 اینچ صادراتی ارمنستان

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 30 اینچ صادراتی ارمنستان

   طول خط لوله : 110 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان آذربايجان شرقي
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
 

 
Farsi/Persian