لیست پروژه های سال 1385
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1385

خط لوله انتقال گاز 20 اینچ کلیشم- اشکورات

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 20 اینچ کلیشم- اشکورات

   طول خط لوله : 70 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان گیلان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان گیلان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال نفت ري- قوچک

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال نفت ري- قوچک

   طول خط لوله : 40 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت ملي طرح لوله و مخابرات ايران
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسین مشاور پیواره
 محل اجرا:    استان تهران
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال نفت6 اینچ کرنج- دره ني و انتقال آب از واحد بهره برداری کرنج تا ارمش

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال نفت 6 اینچ کرنج- دره ني و انتقال آب از واحد  بهره برداری کرنج تا ارمش

   طول خط لوله : ؟؟؟ كيلومتر

 کارفرما:    شرکت پترو تکسان(مشارکت)
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسین مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان خوزستان
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه نقشه هاي 1:500   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي
   و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
واریانت خط لوله انتقال گاز10اینچ زرين آباد- خدابنده

 

 پروژه:

   واریانت خط لوله انتقال گاز10اینچ زرين آباد- خدابنده

   طول خط لوله : 40 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان زنجان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز56 اینچ هفتم سراسري ( فاز اول)

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز56 اینچ هفتم سراسري ( فاز اول)

   طول خط لوله : 375 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان بوشهر و هرمزگان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز30 اینچ بيجار - دهگلان

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز30 اینچ بيجار - دهگلان

   طول خط لوله : 70 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان زنجان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز10اینچ زرين آباد- خدابنده

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز10اینچ زرين آباد- خدابنده

   طول خط لوله : 70 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان زنجان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال نفت 16 اینچ اهواز - آبادان

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال نفت 16 اینچ اهواز - آبادان

   طول خط لوله : 155 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت صنايع دريايي تسديد
 مشاور اصلی:    -----------------------------
 محل اجرا:    استان خوزستان
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
تهیه نقشه توپوگرافی شهرک صنعتي آذربايجان(خوي)

 

 پروژه:

   تهیه نقشه توپوگرافی شهرک صنعتي آذربايجان(خوي)

 کارفرما:    شهرک صنعتي آذربايجان غربی
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان آذربايجان غربی
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 1:500 
 

 
Farsi/Persian