لیست پروژه های سال 1386
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1386

خط لوله انتقال گاز 16 اينچ نيروگاه- مشکين شهر

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 16 اينچ نيروگاه- مشکين شهر

   طول خط لوله : 45 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان اردبيل
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان استان اردبيل
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 24 اينچ اردبيل- نيروگاه

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 24 اينچ اردبيل- نيروگاه

   طول خط لوله : 30 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان اردبيل
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان استان اردبيل
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 36 اينچ ملاير- خرم آباد- صاحب

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 36 اينچ ملاير- خرم آباد

   طول خط لوله : 160 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران-طرح خطوط لوله استاني
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور توسعه انرژي خاورميانه
 محل اجرا:    استان لرستان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال نفت خشت به بندر گناوه

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال نفت خشت به بندر گناوه

   طول خط لوله : 114 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت صنایع دريائي صدرا
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو )
 محل اجرا:    استان بوشهر
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز8 اینچ زرينه اوباتو- موچش- صاحب

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز8 اینچ زرينه اوباتو- موچش- صاحب

   طول خط لوله : 40 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان کردستان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان کردستان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز16 اینچ طارم-زنجان

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز16 اینچ طارم-زنجان

   طول خط لوله : 90 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان زنجان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
 

 
Farsi/Persian